Integritetspolicy

Cumwex Group AB – Extern integritetspolicy
Datum för ikraftträdande: 20 mars 2019
Senast uppdaterad: 20 mars 2019

1. INLEDNING
Denna policy beskriver hur Cumwex Group AB (fortsättningsvis ”Cumwex Group AB” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till kunder (potentiella och befintliga), leverantörer och samarbetsbolag. Cumwex Group AB har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 556515-3375
Adress: Smedjegatan 14, 352 46 Växjö
Telefon: +46 (0) 470-739050
Hemsida: www.cumwex.se
Frågor och synpunkter angående denna policy eller Cumwex Group ABs behandling av personuppgifter ställs till Cumwex Group AB genom användande av följande mailadress: info@cumwex.se

Cumwex Group AB strävar efter och värnar om individers integritet vad gäller hur Cumwex Group ABs medarbetare hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, det vill säga fram till den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell lagstiftning, som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi vill försäkra oss om att du är medveten om vilken typ av information som vi samlar in eller erhåller från dig och hur denna information används samt hur vi skyddar den.

Denna externa integritetspolicy (”Policy”) förklarar bland annat hur och varför Cumwex Group AB samlar in och hanterar personuppgifter avseende sina potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetsbolag (fortsättningsvis hänvisas personerna vars personuppgifter behandlas enligt denna policy även till som ”du”, ”dig” och ”ni”) och för vilka ändamål vi samlar in och använder informationen. Den beskriver också dina rättigheter gentemot Cumwex Group AB och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du som läsare av denna Policy behöver endast läsa den del av avsnitt 2-4 nedan som hänvisar till den kategori av registrerade som du tillhör.

2. VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
2.1 Allmänt Personuppgifter
Allmänt Personuppgifter är all den information som, direkt eller indirekt, kan användas för att identifiera en levande fysisk person.

2.2 Kunder
Om du valt att kontakta Cumwex Group AB för utförande av någon av Cumwex Group ABs tjänster kommer Cumwex Group AB behandla följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kund till Cumwex Group AB: i.kontaktuppgifter så som namn, adress, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress, ii.personlig information så som personnummer, och iii.annan information hänförlig till kundavtalet ingått med Cumwex Group AB.

2.3 Potentiella kunder
Cumwex Group AB behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är potentiell kund till Cumwex Group AB: i.Kontaktuppgifter så som namn, adress samt mobilnummer och/eller telefonnummer.

2.4 Samarbetsbolag
Cumwex Group AB behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd hos något av Cumwex Group ABs samarbetsbolag:
i.Kontaktuppgifter så som namn, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress.

2.5 Leverantörer
Cumwex Group AB behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson hos någon av Cumwex Group ABs leverantörer
i.Kontaktuppgifter så som namn, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress.

3. VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
​3.1 Allmänt
Cumwex Group AB har för respektive kategori av registrerade olika ändamål med behandlingen av insamlade personuppgifter.

3.2 Kunder
Cumwex Group AB behandlar personuppgifter hänförbara till dig för följande ändamål:
i.För att kunna tillhandahålla information om varan och affären.
ii.för att kunna skicka specialerbjudanden till dig i marknadsföringssyfte,
iii.för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig, och
iv.för att fullfölja de skyldigheter vi har enligt lag.

3.3 Potentiella kunder
Cumwex Group AB behandlar personuppgifter hänförbara till dig som potentiell kund för följande ändamål: i.för att kunna skicka specialerbjudanden till dig i marknadsföringssyfte, ii.för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig, och iii.för att kunna boka in ett initialt möte för konsultation avseende Cumwex Group ABs tjänster.

3.4 Samarbetsbolag
Cumwex Group AB behandlar personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd på ett samarbetsbolag till Cumwex Group AB för följande ändamål:

3.5 Leverantörer
Cumwex Group AB behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kontaktperson hos en till Cumwex Group AB leverantör för följande ändamål:
i.För att kunna genomföra det med leverantörsbolaget ingångna avtalet innefattande att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig.

4. DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR CUMWEX GROUP ABS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERNA
4.1 Allmänt
Cumwex Group AB behandlar personuppgifter hänförliga till dig baserat på olika lagliga grunder beroende på vilken kategori av registrerad du tillhör. Laglig grund för behandling av personuppgifter avseende respektive kategori av registrerade framgår nedan.

4.2.2 Rättslig förpliktelse
Cumwex Group AB kan behandla dina personuppgifter för ändamålet att efterfölja säkerhetsstandarder och andra rättsliga förpliktelser Cumwex Group AB är föremål för. Cumwex Group AB behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning enligt vilken Cumwex Group ABs legitima och berättigade intresse består i att kunna marknadsföra sin verksamhet till dig som potentiell kund.

4.4 Leverantörer
4.4.1 Intresseavvägning
Cumwex Group AB behandlar dina personuppgifter som kontaktperson hos leverantör till Cumwex Group AB baserat på en intresseavvägning enligt vilken Cumwex Group ABs berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med leverantören till vilken du är kontaktperson.

4.5 Samarbetsbolag
4.5.1 Intresseavvägning
Cumwex Group AB behandlar personuppgifter för dig som är kontaktperson hos ett samarbetsbolag till Cumwex Group AB baserat på en intresseavvägning enligt vilken Cumwex Group ABs berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med det samarbetsbolag för vilket du är kontaktperson.

5. HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Dina personuppgifter lagras endast under den period som de behöver sparas för att kunna fullfölja det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in i enlighet med denna Policy. Personuppgifterna kommer därför att raderas när ändamålet för vilket personuppgifterna insamlats har uppfyllts. Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra vid det tidigaste av följande tillfällen: (i) när du har invänt mot vår behandling och vi inte identifierat något stöd för att fortsätta den; (ii) när du lämnar din position inom företaget eller organisationen; eller (iii) när vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter upphör av en annan anledning.

6. I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN DINA PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRAS TILL ANDRA AKTÖRER?
Cumwex Group AB kommer inte sälja, byta eller leasa dina personuppgifter till tredje part. Om inte annan information framgår specifikt med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kommer Cumwex Group AB inte överföra dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES. Personuppgifter kan även komma att lämnas från Cumwex Group AB för att uppfylla de lagliga skyldigheter eller andra krav ställda av myndigheter för att kunna säkerställa att Cumwex Group AB uppfyller de lagkrav som ställs på dem och för att kunna upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

7. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi strävar efter att du alltid ska känna dig trygg i att tillhandahålla dina personuppgifter till Cumwex Group AB. Vi har implementerat en stor mängd säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering. Cumwex Group AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter kommer att stå i proportion till risken för skada med tanke på de skyddade uppgifternas typ. Vi har hög säkerhet på våra datorer, krypterade laptops och lösenordsskyddade mobiler.

8. DINA RÄTTIGHETER
8.1 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att uppgifterna är korrekta. Om någon uppgift skulle visa sig vara felaktiga har du rätt att få sådan uppgift rättad.

8.2 Rätt till begränsning, radering, dataportabilitet och invändning
Om särskilda omständigheter, angivna i tillämplig dataskyddslagstiftning, föreligger kan du ha rätt att kräva att Cumwex Group AB begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter. Om du tillhandahållit Cumwex Group AB personuppgifterna har du i vissa fall rätt att få de personuppgifterna återsända till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att flytta denna information till annan användare eller personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som endast grundar sig på en ”intresseavvägning”.

8.3 Krav och klagomål
Om du skulle utnyttja någon av dina ovan angivna rättigheter eller om du har några frågor avseende de personuppgifter som samlats in av oss eller denna Policy, tveka inte att kontakta oss. För kontaktinformation, se avsnitt 1. Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter eller anse att denna strider mot tillämplig lagstiftning, kontakta gärna oss genom den i punkten 1 angivna kontaktinformationen så att vi kan åtgärda de delar av vår behandling av dina personuppgifter som du är missnöjd med. Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Om vi trots detta enligt din åsikt skulle misslyckas med att agera i enlighet med denna ambition har du alltid möjligheten att vända dig med ett klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

9. HUR DU KONTAKTAR OSS
Denna Policy kommer kontinuerligt att uppdateras. När detta sker kommer det att anges och dateras på vår hemsida. Om du har några frågor gällande denna Policy och om dina uppgifter ber vi dig att kontakta Cumwex Group AB genom i avsnitt 1 ovan angiven kontaktinformation.

Ladda ner dokument